Leerlingenzorg
Op onze school hebben we oog voor alle leerlingen. We vinden het belangrijk dat alle kinderen zich kunnen ontwikkelen. Soms is daar iets extra’s voor nodig bovenop de zorg die we aan alle leerlingen geven.

Zorgkalender
We zijn als schoolteam gezamenlijk verantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderwijs. Om goed zicht te houden op het onderwijsproces en de te geven zorg werken we in een schooljaar met een zorgkalender. Daardoor is er altijd een cyclisch proces voor de zorg. In dit jaarplan staat in ieder geval beschreven op welke momenten we samen naar ons onderwijs, de voortgang van de groepsplannen en de voortgang van de individuele kinderen kijken.

Naast de leerkrachten van een groep spelen ook de directie, internbegeleiders, onderwijs assistenten, ambulante begeleiders en externe deskundigen een rol in dit zorgproces.

Leerlingenzorg
Kinderen die extra ondersteuning nodig hebben, moeten een passend onderwijsaanbod krijgen. Per 1 augustus 2014 is de wet Passend Onderwijs ingevoerd. Dat betekent dat wij de zorgplicht hebben om elk kind een passende onderwijsplek te bieden.

Leerlingenzorg is de hulp die gegeven wordt aan leerlingen die extra zorg nodig hebben. Het kan te maken hebben met leer- of sociale problemen of juist de behoefte aan extra uitdaging. De leerkracht signaleert vroegtijdig welke leerlingen daarvoor ondersteuning nodig hebben en probeert aan te sluiten bij deze zorg.

Intern begeleider (IB’er)
Soms is het goed om deze zorg in kaart te brengen met de interne begeleider. De interne begeleider kan leerkrachten ondersteunen bij het zoeken naar de juiste ondersteuning. Het kan ook gebeuren dat we uw hulp als ouder nodig hebben om samen te komen tot de juiste zorg. U wordt dan uitgenodigd op een gesprek samen met de leerkracht en de interne begeleider. Ook, mocht u specifieke zorgvragen hebben, kunt u zelf contact opnemen de intern begeleider van onze school.

Samen met leerkrachten, ouders en kind kan de intern begeleider op zoek gaan naar handvatten om ook hier de juiste aanpak te zoeken voor uw kind.

Een intern begeleider (IB’er) is binnen een onderwijsinstelling voor primair onderwijs belast met de ontwikkeling, coördinatie en uitvoering van het zorgbeleid van de school en de begeleiding van leraren.

Doel van het zorgbeleid is dat ieder kind op zijn eigen tempo met de individueel bepaalde begeleiding het basisonderwijs kan doorlopen. In het door de IB’er ontwikkelde en onderhouden leerlingvolgsysteem worden zaken als de individuele prestaties en emotionele ontwikkeling van leerlingen bijgehouden. Dit leerlingvolgsysteem is een handig middel om de zorgbehoefte van leerlingen mee af te stemmen. De IB-er ondersteunt de leerkrachten in de begeleiding van kinderen met leerproblemen of leeruitdagingen.

Schoolondersteuningsteam (SOT)
Naast het overleg dat tussen IB-er en leerkracht plaatsvindt, kan er ook behoefte zijn aan overleg met externe deskundigen. De school kan een beroep doen op het schoolondersteuningsteam (SOT). In dit SOT zitten een orthopedagoog, een schoolmaatschappelijk werker en de jeugdverpleegkundige. Bij een SOT-overleg worden ouders direct betrokken. Vanuit dit overleg kan aanvullende zorg gegeven worden. Ook kan er een ambulante begeleider worden ingeschakeld die vanuit aanvullende onderwijskundige expertise de leerkracht kan ondersteunen bij het ontwikkelen van het juiste onderwijsaanbod.

Schoolgids
Voor verdere informatie over de inrichting van onze leerlingenzorg verwijzen we u naar de schoolgids op onze website.