Medezeggenschapraad Het Palet (MR)

Hieronder vindt u alle informatie over de MR van Het Palet.

De medezeggenschapsraad is te vergelijken met een ondernemingsraad in het bedrijfsleven. Zij bestaat op onze school uit zes leden. Drie ouders en drie leerkrachten. De namen van de leden van de medezeggenschapsraad staan op de website van de school. Iedere school heeft verplicht een MR. Dat is vastgelegd in de Wet Medezeggenschap op scholen (WMS). De MR is een orgaan gericht op medezeggenschap, op inspraak. De MR bestaat uit een afvaardiging van het onderwijzend personeel en ouders. De MR overlegt met de directie van de school over belangrijke schoolzaken, zoals verbeteringen in het onderwijs, besteding van middelen, de keuze van een lesmethode, verandering van klassenindeling, de veiligheid op school en ouderparticipatie. De wet schrijft voor op welke gebieden de directie en bestuur van de school de MR om advies en instemming moeten vragen. In het geval van advies mag de MR alleen haar mening geven. Instemming betekent dat de MR en de directie het met elkaar eens moeten zijn. De directie heeft instemming van de MR nodig op een aantal zaken, zoals het schoolplan, formatieplan, schoolbudget en regels op het gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn (Arbo). Voor sommige zaken heeft de oudergeleding instemmingsrecht en de leerkrachtgeleding adviesrecht of andersom. De vergaderingen zijn openbaar en de notulen van de vergaderingen zijn te vinden op de website van de school. Het mailadres van de medezeggenschapsraad is mrhetpalethaaksbergen@keender.nl

Astrid Leferink (ouder)

Eén van de leden van de oudergeleding sinds november 2020, samenwonend met Raymond en samen de ouders van Lieke en Brent. Ik werk fulltime bij de gemeente Enschede als WMO consulent. Vanwege het aftreden van een andere ouder heb ik aangeboden mijn bijdrage te willen en kunnen leveren. Ik ben sinds november 2020 bij de MR gekomen van de dr. Ariëns school en meteen was er erg veel extra te doen omtrent de fusie. We zijn al vrij snel gaan samenwerken met de MR van de Holthuizen en zo ging het vloeiend over naar de MR van het Palet. Ik ervaar een goede samenwerking en mooie dynamiek in de huidige samenstelling van de MR wat maakt dat we de taak zo goed mogelijk kunnen uitvoeren. Mijn motivatie om hier een bijdrage in te leveren is mijn interesse om mee te denken en het beleid van de school kritisch te volgen.

Henk Jan Brokers (ouder)

Mijn naam is Henk Jan Brokers, getrouwd met Petra en vader van Nine (groep 2) en Fenne (start komend schooljaar). Vanaf september wordt ik de nieuwe voorzitter van onze MR. Ik ben werkzaam bij de Gezondheidsdienst voor Dieren als projectleider. Vanaf 2021 ben ik lid van de MR, midden in het fusietraject. Dit hebben we op een mooie manier met elkaar kunnen begeleiden, en nu staat de school voor de volgende uitdaging, de overgang naar het nieuwe schoolgebouw! Ik vind het mooi om te zien hoe betrokken leerkrachten zijn bij de school, en hoop via de MR ook de betrokkenheid van ouders in te brengen. Samen onderweg naar een goede, supertoffe school!

Monique Waanders (leerkracht)

Ik ben sinds dit schooljaar lid van de Medezeggenschapsraad van bassischool Het Palet. Samen met de andere leden van de MR hoop ik tot een goed gedragen onderwijs- en schoolbeleid te kunnen komen. In het belang voor ouders, leerlingen en personeel van Het Palet.

Madelon Haarlink-Dirks (leerkracht)

Mijn naam is Madelon Haarlink-Dirks en ik ben leerkracht van groep 5. Inmiddels ben ik al weer een aantal jaren lid van de MR geleding. Vind het erg interessant om verder te kijken dan alleen het lesgeven, om mij te verdiepen in de structuur van de school en de organisatie erachter. Het sterke en waardevolle eraan vind ik om dit samen te doen met de ouders, om zo samen, de ontwikkelingen te volgen en een veilige en leerzame omgeving te creëren voor alle leerlingen.

Wanda ten Asbroek (leerkracht)

Vanaf januari 2022 neem ik voor de tweede keer in mijn onderwijsloopbaan zitting in de MR. Nu doe ik dat voor de kleurrijkste school van Haaksbergen en wel Het Palet. Graag denk ik samen met mijn collega’s en ouders van de school na over alles wat bij, en met het onderwijs te maken heeft. Mijn insteek is om er met elkaar het beste van te maken. Ik kijk, denk en discussieer dan ook graag mee. Het is mooi om te merken dat we met een enthousiaste groepen mensen zijn en dat geeft me energie!

 

Volgende vergaderdata zijn:

Dinsdag 27 september: 19.00 uur tot 20.30 uur

Dinsdag 1 november: 19.00 uur tot 20.30 uur

Dinsdag 24 januari: 19.00 uur tot 20.30 uur

Dinsdag 21 maart: 19.00 uur tot 20.30 uur

Dinsdag 16 mei: 19.00 uur tot 20.30 uur

Dinsdag 11 juli: 19.00 uur tot 20.30 uur