Medezeggenschapraad Het Palet (MR)

Hieronder vindt u alle informatie over de MR van Het Palet.

De medezeggenschapsraad is te vergelijken met een ondernemingsraad in het bedrijfsleven. Zij bestaat op onze school uit zes leden. Drie ouders en drie leerkrachten. De namen van de leden van de medezeggenschapsraad staan op de website van de school. Iedere school heeft verplicht een MR. Dat is vastgelegd in de Wet Medezeggenschap op scholen (WMS). De MR is een orgaan gericht op medezeggenschap, op inspraak. De MR bestaat uit een afvaardiging van het onderwijzend personeel en ouders. De MR overlegt met de directie van de school over belangrijke schoolzaken, zoals verbeteringen in het onderwijs, besteding van middelen, de keuze van een lesmethode, verandering van klassenindeling, de veiligheid op school en ouderparticipatie. De wet schrijft voor op welke gebieden de directie en bestuur van de school de MR om advies en instemming moeten vragen. In het geval van advies mag de MR alleen haar mening geven. Instemming betekent dat de MR en de directie het met elkaar eens moeten zijn. De directie heeft instemming van de MR nodig op een aantal zaken, zoals het schoolplan, formatieplan, schoolbudget en regels op het gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn (Arbo). Voor sommige zaken heeft de oudergeleding instemmingsrecht en de leerkrachtgeleding adviesrecht of andersom. De vergaderingen zijn openbaar en de notulen van de vergaderingen zijn te vinden op de website van de school. Het mailadres van de medezeggenschapsraad is mrhetpalethaaksbergen@keender.nl

Astrid Leferink (ouder)

Eén van de leden van de oudergeleding, 38 jaar, samenwonend met Raymond en samen de ouders van Lieke (groep 5) en Brent (groep 2). Ik werk fulltime bij de gemeente Enschede als WMO consulent. Vanwege het aftreden van een andere ouder heb ik aangeboden mijn bijdrage te willen en kunnen leveren. Ik ben sinds november 2020 bij de MR gekomen van de dr. Ariensschool en meteen was er erg veel extra te doen omtrent de fusie. We zijn al vrij snel gaan samenwerken met de MR van de Holthuizen en zo ging het vloeiend over naar de MR van het Palet. Ik ervaar een goede samenwerking en mooie dynamiek in de huidige samenstelling van de MR wat maakt dat we de taak zo goed mogelijk kunnen uitvoeren. Mijn motivatie om hier een bijdrage in te leveren is mijn interesse om mee te denken en het beleid van de school kritisch te volgen.

Kim ten Breteler (ouder)

Mijn naam is Kim ten Breteler, getrouwd met Mark en moeder van twee zoons (groep 6b en 4b). Ik ben werkzaam als formatie- en onderwijslogistiek medewerker op een middelbare school. Sinds februari 2022 ben ik lid van de oudergeleding van de MR van het Pallet, omdat ik het belangrijk vind om betrokken te zijn bij de school. Op deze manier hoop ik samen, met de anderen, op een positieve en open manier de stem van de ouders te laten horen.

Bob van Rennes (ouder)

Eén van de leden van de oudergeleding en al enige tijd voorzitter van de MR. Ik ben 43 jaar, getrouwd met Nicole en vader van Benthe (HAVO3) en Maartje (groep 8). Ik werk op de hartafdeling van het Medisch Spectrum Twente. Ik ervaar onze fusieschool als een school waar alles kan en aandacht is voor iedereen. Het is echt fantastisch om te zien hoe een inmiddels hechte groep leraren gesteund door een fijne directie door keihard te werken in lastige omstandigheden het voor elkaar krijgt om goed onderwijs te geven. Hieruit komt ook mijn motivatie om me in te zetten voor de MR.

Petra Leferink (leerkracht)

Mijn naam is Petra Leferink en ik ben leerkracht in groep 6 van het Palet. Ik zit in de MR om mee te denken en te overleggen over het beleid van onze school. Bij de te nemen besluiten probeer ik vooral te denken aan de belangen van de ouders, de leerlingen en het personeel.

Monique Waanders (leerkracht)

Ik ben sinds dit schooljaar lid van de Medezeggenschapsraad van bassischool Het Palet. Samen met de andere leden van de MR hoop ik tot een goed gedragen onderwijs- en schoolbeleid te kunnen komen. In het belang voor ouders, leerlingen en personeel van Het Palet.

Madelon Haarlink-Dirks (leerkracht)

Mijn naam is Madelon Haarlink-Dirks en ik ben leerkracht van groep 4. Inmiddels ben ik al weer een aantal jaren lid van de MR geleding. Vind het erg interessant om verder te kijken dan alleen het lesgeven, om mij te verdiepen in de structuur van de school en de organisatie erachter. Het sterke en waardevolle eraan vind ik om dit samen te doen met de ouders, om zo samen, de ontwikkelingen te volgen en een veilige en leerzame omgeving te creëren voor alle leerlingen.

Wanda ten Asbroek (leerkracht)

Vanaf januari 2022 neem ik voor de tweede keer in mijn onderwijsloopbaan zitting in de MR. Nu doe ik dat voor de kleurrijkste school van Haaksbergen en wel Het Palet. Graag denk ik samen met mijn collega’s en ouders van de school na over alles wat bij, en met het onderwijs te maken heeft. Mijn insteek is om er met elkaar het beste van te maken. Ik kijk, denk en discussieer dan ook graag mee. Het is mooi om te merken dat we met een enthousiaste groepen mensen zijn en dat geeft me energie!

 

Volgende vergaderdata zijn:

Woensdag 16 maart om 19:00 tot 20.30 uur

Dinsdag 10 mei om 19:00 tot 20:30 uur

Dinsdag 28 juni om 19:00 tot 20:30 uur